Installationer 2018

English version – see below.

 

2018 kommer til at stå i lyset af 750 års jubilæet for Koldinghus. Vi viser et komplet nyt sæt installationer, som vi glæder os til at tænde den 6. december 2018.

Ud over mange nye installationer er der også nyheder på andre områder.

Torsdag den 6. finder der en konference med titlen ”Lys som værdiskaber” sted i House of Innovation, Jernbanegade 27.  Der er gratis tilmelding på: https://billetto.dk/?text=kolding+light+festival

Husk også julemarkederne på Designskolen, Ågade og på Koldinghus. Tjek åbningstiderne i vores program.

Torsdag den 6. december afsløres en ny permanent lysinstallation af kunstneren Jesper Kongshaug. Det sker kl. 17:00 i Nicolai Komplekset, Skolegade. Dette vil samtidig markere den officielle åbning af lysfestivallen 2018.

Her ud over er der mange sideløbende aktiviteter iværksat af klubber, organisationer og virksomheder. Tak til alle bidragsydere.

Turen rundt til alle installationer er ca. 3,5 km. Se kortet.

 

Koldinghus Slot

Årets hovedbegivenhed under Kolding Light Festival 2018.

Oplev det gigantiske lysshow der markerer 750-året for vores by og slot. Lysinstallationen fortæller historien om Koldinghus og mange af de store begivenheder der har fundet sted bage murene, ”murenes minder” bliver en afsluttende salut til det store jubilæumsår.

Den historiske lysinstallation kører hver time :00 / :20 / :40

 

Akseltorv

Træd ind i lyset når vi blænder op for lyskunstværket ”step in to the light” der har gæstet lysfestivaller over hele Europa.

Se de smukke mønstre rejse over både by og himmel.

Sponsor: Nykredit

 

Spanske Trappe

Den Spanske Trappe viser vejen til Koldinghus med en helt særlig installation hvor farver, interaktion, musik og tempo går hånd i hånd.

 

Kolding Bibliotek

Skolernes Edison Award udstiller, ”børn og lys” kan opleves i udstillingen, ligeledes kommer Bibliotekets faste installationer til at fremstå i et helt nyt lys under Kolding Light Festival.

 

Banegårdspladsen

Oplev den interaktive installation ”Forever Young” og se dig selv barnets uskyldige væsen når dit ansigt kommer til live på den gigantiske oppustede baby, der har taget ophold på pladsen.

 

Havnen

Se lyset blive spil levende i den den store vandsky vi skyder ud i havnebassinet, lyset markerer samtidig 150 år med Kolding Havn.

Sponsor: Kolding Havn

 

BlueKolding

Midt på den store plads hos Blue Kolding står det store isbjerg og smelter, hvert kvarter viser vi med laserlys hvordan vandstanden i verdenshavene stiger.

BlueKolding er vært ved lidt godt at varme sig på.

Sponsor: BlueKolding

 

 

Design Skolen – Julemarked

Besøg designskolens flotte julebazar, fredag fra 14 – 20 og lørdag fra 10 – 18

Kom og mød designerne bag 125 små boder, hvor der sælges tryk, print, tekstiler, smykker og meget mere. Skolens kantine byder på masser af lækkerier.

 

Lysstien langs Kolding Å

Følg stien fra Søndertorv og hele vejen til Blue Kolding, på stien kommer du under vejen og vandet ved Kongebrogade hvor byens nye permanentet installation betager med både lys og lyd.

Langs stien lyser flere installationer op.

 

Søndertorv – Gamle grænsebro

Den gamle grænsebro i Søndergade bliver hjemsted for installationen ”Gibson”, oplev lyskeglerne der enten følger dig, eller ”flygter” fra dig, via sensorer registrerer installatione, hvor gæsterne passerer. Det skaber en installation i konstant bevægelse.

”Gibson” havde premiere på dette års Glow festival i Eindhoven, Kolding bliver således stop nummer 2 på rejsen ud i verden.

 

Søndergade

City Kolding byder velkommen til Søndergade med en magisk lyskulisse, hverken Frost, Elsa og Anna, Anders And eller Mickey Mouse mangler i dette spændende lysunivers.

 

Nicolai for børn & Svietorvet

Nikolai for børn er et slaraffenland for hele familien, med et væld af aktiviteter, mad og hygge. Den 6. december er der officiel åbning af Jesper Kongshaugs nye lysinstallation.

Kig også indenfor i den spændende UV-labyrint.

Vi binder kirken og Nicolai for børn sammen i med de mange store ”lysende klodser.

 

Skt. Nicolai Kirken

Både ude og inde er der noget at opleve ved Skt. Nicolai Kirken, se de betagende lysprojectioner

på kirken og de omkringliggende bygninger.

Indenfor i den smukke kirke lyser vi både i stor skala og giver alle gæster tid til fordybelse og interaktion.

 

Kolding Hotel Apartments

I år hos Kolding Hotel Apartments stiller vi lyskunst op, der blinker i takt til sprøde toner, mellem de arkitekttegnede huse på vores område. Vi uddeler gratis popcorn i et bæger med selvlysende effekter.

Når du har spist dine popcorn, skal du gemme dit bæger. vi har nemlig en konkurrence med 10 præmier á kr. 600 – 800 på højkant.

Nysgerrig? Kom og sig hej på din vej. Vi ligger lige ved siden af Koldinghus langs Slotssøens bred.

 

Bag Rådhuset

Lyset danser over bagsiden af det gamle rådhus, en stemningsfuld oplevelse.

 

Koldinghus – Julemarked

På Koldinghus kan du lørdag opleve ægte julestemning og besøge de mange spændende boder. I

Slotsgården har vi sat det store telt op og skruet op for varmen. Du kan bl.a. købe kaffe og sandwich.

Åbent Lørdag, 8. december kl. 10.00 -21.00

Entré: 50 kr. efter 17:00 gratis

 

Den stor afslutning

Kæmpe finaleshow – fyrværkeri

Lørdag 21:10

Vi slutter åres Light Festival og 750-året for Koldinghus med et festfyrværkeri fra slotssøen, showet der ledsages af musik, kan både ses fra slotsbanken og fra Slotssøvejen der afspærres for kørende trafik under showet.

Sponsor: Mos Mosh

 

2018 will stand in the light of the 750th anniversary of Koldinghus. We show a complete new set of installations, which we look forward to show from December the 6th, 2018.

In addition to many new installations, there are also news in other areas.

Thursday, 6th, there will be a conference entitled “Light as Value Creator” in the House of Innovation, Jernbanegade 27. There is free registration at: https://billetto.dk/?text=kolding+light+festival

Also remember the Christmas markets at Designskolen, Ågade and Koldinghus. Check out the opening hours of our program.

On Thursday, December 6, a new permanent light installation of the artist Jesper Kongshaug will be revealed. It will take place at. 17:00 in Nicolai Komplekset, Skolegade. This will also mark the official opening of the 2018 light festival.

In addition to this, there are many parallel activities undertaken by clubs, organizations and companies. Thank you to all contributors.

The walk around to all installations is approx. 3.5 km. See the map.

Koldinghus Castle

This year’s main event during the Kolding Light Festival 2018.

Experience the giant light show that marks the 750th anniversary of our city and castle. The show tells the story of Koldinghus and many of the big events that have taken place bake the walls, “the memories of the walls” will be a final salute for the great anniversary year.

The show is displayed every hour: 00 /: 20 /: 40

Akseltorv

Step into the light as we glimpse the “step in to the light” light shop that has hosted light festivals across Europe.

See the beautiful patterns travel over both the city and the sky.

Sponsor: Nykredit

Spanish Steps

The Spanish Steps show the way to Koldinghus with a special installation where colors, interaction, music and pace go hand in hand.

Kolding Library

The schools’ Edison Award exhibits, “Children and Light” can be experienced in the exhibition, as well as the permanent installations of the Library will appear in a brand new light during the Kolding Light Festival.

Banegårdspladsen

Experience the interactive installation “Forever Young” and see yourself the innocent creature of the child when your face comes alive on the giant bloody baby who has stayed in the place.

The port

See the light be playing alive in the big water cloud we shoot out in the harbor basin, the light marks at the same time 150 years with Kolding Harbor.

Sponsor: Kolding Harbor

Blue Kolding

In the middle of the big room at Blue Kolding is the big iceberg and melting, every quarter we show with laser light how the water level in the ocean is rising.

BlueKolding is a good cook to warm up.

Sponsor: BlueKolding

Design School – Christmas Market

Visit the design school’s great Christmas bazaar, Friday from 14 to 20 and Saturday from 10-18

Come and meet the designers behind 125 small booths, selling print, print, textiles, jewelry and more. The school’s canteen offers lots of delights.

Light path along Kolding Å

Follow the trail from Søndertorv and all the way to Blue Kolding, on the trail you will find the way and the water at Kongebrogade where the city’s new permanent installation takes care of both light and sound.

Along the path, several installations will light up.

Søndertorv – Old border bridge

The old border bridge in Søndergade will be home to the installation “Gibson”, experience the lights that either follow you or “flee” from you, through sensors detecting installations where guests pass. It creates an installation in constant motion.

“Gibson” had premiere at this year’s Glow festival in Eindhoven, so Kolding will be the No. 2 on the journey out in the world.

Søndergade

City Kolding welcomes Søndergade with a magical lightbulb, neither Frost, Elsa and Anna, Anders And or Mickey Mouse are missing in this exciting light universe.

Nicolai for børn & Svietorvet

Nikolai for children is a wonderful country for the whole family, with a wealth of activities, food and cosiness. On December 6th, there is official opening of Jesper Kongshaug’s new light installation.

Also look inside the exciting UV maze.

We bind the church and Nicolai to children together with the many big “bright bricks.

Skt. Nicolai Church

Both inside and out there is something to experience at Skt. Nicolai Church, see the breathtaking light projections at the church and the surrounding buildings.

Inside the beautiful church, we light both on a large scale and give all guests time for immersion and interaction.

Kolding Hotel Apartments

Kolding Hotel Apartments is a regular participant in the Kolding Light Festival, and is always worth a visit!

This year you can have a special light experience and dance on our unique dance bar filled with candles, music and tastings.

Sponsor: Kolding Hotel Apartments

Behind the City Hall

The light dances over the back of the old town hall, an atmospheric experience.

Koldinghus – Christmas Market

At Koldinghus you can experience true Christmas atmosphere on Saturday and visit the many exciting stalls. IN

Slotsgården we have set up the big tent and turned up for the heat. You can, among other things, buy coffee and sandwiches.

Open Saturday, December 8 at. 10:00 to 21:00

Entrance fee: 50 SEK after 17:00 for free

 

The big finale!

Huge final show – fireworks Saturday 21:10

We end the year’s Light Festival and the 750th anniversary of Koldinghus with a festive fireworks from the castle lake. The show accompanied by music can be seen from Slotsbanken and Slotssøvejen, which is closed for running traffic during the show.

Sponsor: Mos Mosh